Avdelare

Alla nyheter

24-06-26 Pressmeddelande

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2024-06-24

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 24 juni 2024.

Läs mer

24-06-10 Nyhet

Save the date: Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium den 21 okt 2024

Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium kommer att äga rum den 21 oktober kl. 13.30-17.00. Seminariet kommer att hållas i Stockholm med möjlighet till deltagande på distans.

Läs mer

24-05-31 NYHET

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Nina Macpherson och Andreas Gustafsson till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

23-12-06 Nyhet

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Europaparlamentets förslag till ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.

Läs mer

23-12-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2024

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2024. Se bifogade dokument.

Läs mer

23-10-31

Se inspelning från bolagsstyrningsseminarium 2023

Du kan se inspelningen från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium den 24 oktober 2023 i efterhand. Bland annat diskuterade en namnkunnig panel vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för ett gynnsamt noteringsklimat och en fungerande finansmarknad.

Läs mer

23-10-10 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar en ny regel med krav på fysisk bolagsstämma, för öppen remiss fram till och med den 10 november 2023.

Läs mer

23-09-21

Öppen inbjudan till bolagsstyrningsseminarium tisdagen den 24 oktober 2023

Som tidigare aviserat kommer Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2023 att äga rum tisdagen den 24 oktober kl. 13.30–16.30. Seminariet kommer att hållas på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans. 

Läs mer

23-07-04

Årsrapport 2023

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har publicerat sin årsrapport avseende bolagsstyrningsåret 2022/2023.

Läs mer

23-06-26

Save the date: Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium den 24 oktober 2023

Kollegiets årliga bolagsstyrningsseminarium kommer att äga rum den 24 oktober kl. 13.30–17.00. Seminariet kommer att hållas i Stockholm med möjlighet till deltagande på distans. 

Läs mer

23-06-15 Pressmeddelande

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2023-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2023. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka.

Läs mer

23-06-12 Pressmeddelande

Carl-Henric Svanberg ny ordförande och Tomas Flodén ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Carl-Henric Svanberg till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Tomas Flodén till ny ledamot. 

Läs mer

23-05-10

Kollegiets svar på Justitiedepartementets remiss om digitala bolags- och föreningsstämmor

Kollegiet anser att det fortsatt ska krävas fysisk bolagsstämma i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, oavsett om digital medverkan är möjlig eller inte. 

Läs mer

23-04-17

Kollegiets synpunkter på förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Kollegiet uppfattning gällande Finansinspektionens remiss är att frågan om nekad ansvarsfrihet måste utvecklas för att kunna läggas till grund för någon lämplighetsbedömning. 

Läs mer

23-02-17

Kollegiet uppmanar till bättre könsfördelning i bolagsstyrelserna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har skickat ett öppet brev om könsfördelning i bolagsstyrelserna till aktieägare, valberedningsledamöter och arbetstagarorganisationer i de svenska börsbolagen.

Läs mer

22-12-21

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av EU-kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde. Kollegiet välkomnar förslaget.

Läs mer

22-11-28

Synpunkter på ISS-förslag till reviderad Benchmark Policy

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på Institutional Shareholder Services (ISS) förslag till reviderad Benchmark Policy. Förslag kritiseras.

Läs mer

22-10-21

Synpunkter på OECD:s översyn av Principles of Corporate Governance

Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadens självregleringskommitté har lämnat tre synpunkter med anledning av OECD:s konsultation avseende den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance.

Läs mer

22-10-15

Synpunkter på EU-förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadens självregleringskommitté har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter. Det varnas bl.a. för onödig administation och ökade kostnader för börsbolagen. 

Läs mer

22-10-14

Se inspelning från bolagsstyrningsseminarium 2022

Du kan se inspelningen från Kollegiets bolagsstyrningsseminarium den 11 oktober 2022 i efterhand. Bland annat diskuterade en namnkunnig panel vad som bör vägleda regleringen av bolagsstyrning. 

Läs mer

22-09-12

Samlad kritik mot EU-förslag om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har gemensamt med flera nordiska organisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende om hållbar bolagsstyrning (CSDDD).

Läs mer

22-06-23

Årsrapport 2022

I Årsrapport 2022 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2021–2022, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2021 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

22-06-21

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2022-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2022. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka. 

Läs mer

22-05-24

Kollegiets synpunkter på förslag på direktivförslag om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende hållbar bolagsstyrning, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Kollegiet har framfört ett flertal invändringar.

Läs mer

22-02-25 Pressmeddelande

Koden – återinförande av de särskilda tillämpningsföreskrifterna p.g.a. covid-19

Med anledning av spridningen av viruset covid-19 meddelade Kollegiet genom en tillämpningsföreskrift initialt utfärdad den 31 mars 2020 att Svensk kod för bolagsstyrnings punkt 1.1–1.3 inte behöver tillämpas under rådande omständigheter och att det inte heller utgör någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas.

Läs mer

22-02-23

Svar på remiss från Svensk Värdepappersmarknad om olika obligationsfrågor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat svar på förslag till uppdaterad version av Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för vissa företagsobligationer och närliggande obligationsmarknadsfrågor

Läs mer

22-02-23

Kollegiet har gemensamt med andra lämnat synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende företagsrapportering

Kollegiet har, gemensamt med FAR, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Svenskt Näringsliv, lämnat ett flertal synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende företagsrapportering.

Läs mer

21-10-19 Pressmeddelande

Mats Isaksson ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Mats Isaksson till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

21-10-14

Könsfördelning i bolagsstyrelserna – uppmaning inför stämmosäsongen 2022

Koden för svensk bolagsstyrning föreskriver sedan den infördes att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Läs mer

21-10-05 Pressmeddelande

Ny regleringskommitté tar över utfärdandet av regler från Kollegiet

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har inrättat en ny regelkommitté, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Regleringskommittén tar över utfärdandet av regler från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Läs mer

21-07-02

Kollegiet har gemensamt med andra lämnat synpunkter på EU-initiativ om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har, gemensamt med flera nordiska företag, självregleringsorgan och näringslivsorganisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens initiativ avseende hållbar bolagsstyrning.

Läs mer

21-06-24

Årsrapport 2021

I Årsrapport 2021 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2020–2021, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2020 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

21-06-22 Pressmeddelande

Gun Nilsson ny ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Gun Nilsson till ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

21-06-17

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2021-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2021. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka marginellt. 

Läs mer

21-06-04

Titta på bolagsstyrningsseminarium 2021

Om du missade Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2021, som ägde rum tisdagen den 18 maj och hölls på engelska, kan du alltid se det i efterhand. Bland annat diskuterade två namnkunniga paneler hur olika kulturer och system för bolagsstyrning påverkar styrelsearbetet respektive vad kan/bör EU göra inom bolagsstyrningsområdet. 

Läs mer

21-05-18

Vitbok om EU-utmaningar för den svenska bolagsstyrningsmodellen

I anslutning till Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2021 publicerade Kollegiet en vitbok som beskriver de utmaningar som den svenska bolagsstyrningsmodellen har ställts inför till följd av EU-reglering i bolagsstyrningsfrågor. 

Läs mer

21-02-08

Synpunkter på samråd om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat kritiska synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende hållbar bolagsstyrning.

Läs mer

20-12-18 Pressmeddelande

Koden – förlängning av de särskilda tillämpningsföreskrifterna p.g.a. covid-19

Med anledning av spridningen av viruset covid-19 meddelade Kollegiet genom en tillämpningsföreskrift utfärdad den 31 mars 2020 att Kodens punkt 1.1– 1.3 inte behöver tillämpas under rådande omständigheter och att det inte heller utgör någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas. Kollegiet har beslutat att tillämpningsföreskriften ska fortsätta att gälla oförändrat under hela 2021.

Läs mer

20-12-01

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (”Ersättningsreglerna”). De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer

20-12-01

Förslag till revidering av takeover-reglerna (2021-01-01)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer

20-10-08

Kollegiets och andra organisationers synpunkter på EU-initiativ om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har gemensamt med flera tyska, danska och svenska näringslivsorganisationer samt svenska självregleringsorgan och institutionella ägare lämnat sina synpunkter på det initiativ avseende hållbar bolagsstyrning som EU-kommissionen initierat baserat på EY:s slutrapport.

Läs mer

20-07-15

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2020-06-30

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 30 juni 2020. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol.

Läs mer

20-06-20

Årsrapport 2020

I Årsrapport 2020 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2019–2020, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2019 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

20-06-09

Nytt datum för Kollegiets bolagsstyrningsseminarium

Med anledning av den pågående smittspridningssituationen har Kollegiet beslutat att skjuta upp årets bolagsstyrningsseminarium som var planerat till den 5 oktober. Seminariet kommer istället att äga rum i Stockholm den 18 maj 2021 kl. 13:30–17:00. 

Läs mer

20-05-07

Svar på remissen "Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor"

Kollegiet har lämnat synpunkter på rubricerat utkast till lagrådsremiss. Kollegiet stödjer lagstiftningsförslaget men har framfört vissa synpunkter.

Läs mer

20-04-27 Pressmeddelande

Kollegiet avser inte att utöka personkretsen för ersättningsrapporterna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i Svensk kod för bolagsstyrning utvidgat den personkrets som kravet på att upprätta ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagen gäller för.

Läs mer

20-03-31 Pressmeddelande

Särskilda tillämpningsföreskrifter p.g.a. covid-19

Med anledning av de åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19, vilket bland annat innefattar reserestriktioner och åtgärder för att begränsa folksamlingar, har Kollegiet för svensk bolagsstyrning fått frågor om hur Kodregler ska tillämpas under stämmosäsongen 2020.

Läs mer

20-03-30

Remissvar om tillfälliga åtgärder för att underlätta stämmor

Kollegiet har lämnat synpunkter på lagrådsremissen "Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor". Kollegiet stödjer lagstiftningsförslaget men har framförr vissa synpunkter.

Läs mer

20-02-19

Synpunkter på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem"

Kollegiet har lämnat synpunkter på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (SOU 2019:44). Enligt Kollegiet finns det starka skäl att göra en utökad konsekvensanalys av hur bolagsstyrningen och hållbarhetsarbetet beträffande svenska noterade bolag kommer att påverkas innan regeringen går vidare med utredningens steg 2.

Läs mer

19-12-06

Kollegiets synpunkter på EU-studie om styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på den studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning som kommissionen genomfört tillsammans med EY. Kollegiet framför både kritik och farhågor.

Läs mer

19-11-29 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2020

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2020. 

Läs mer

19-10-11 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnas för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport mot bakgrund av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet, för öppen remiss fram till och med den 6 november 2019.

Läs mer

19-06-25

Årligt bolagsstyrningsseminarium återupptas i september 2019

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att återuppta traditionen med årliga bolagsstyrningssemiarier om aktuella ämnen inom bolagsstyrningsområdet. Det första seminariet äger rum i Stockholm den 17 september 2019 kl. 13.30 – 17.00, där bl.a. ett antal utländska investerare kommer att ge sin syn på svensk bolagsstyrning.

Läs mer

19-06-20

Årsrapport 2019

I Årsrapport 2020 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2018–2019, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2018 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

19-06-17

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2019-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2019. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol. 

Läs mer

19-06-05

Ändringar i bolagsstyrningskoden och ny rekommendation om ersättningar – tidplan

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) kommer under september 2019 att presentera förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) samt under oktober 2019 en ny rekommendation om ersättningar, för att efter att ha behandlat inkomna synpunkter utfärda de nya reglerna att gälla från den 1 januari 2020.

Läs mer

19-06-04

Ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Håkan Broman har utsetts till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Håkan Broman är partner på Penta Construction Group och styrelsemedlem i FM Mattsson. Han har en bakgrund som tillförordnad vd och dessförinnan chefsjurist för NCC Group, bolagsjurist på ABB/ DaimlerChrysler Transportation och advokat på Advokatfirman Ekelund.

Läs mer

19-02-15

Kollegiets synpunkter på EU-utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport till direktiv

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till EU-kommissionen lämnat synpunkter på kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport enligt aktieägarrättighetsdirektivet ("The European Commission’s discussion paper regarding guidelines on the presentation of the remuneration report").

Läs mer

19-02-08

Gemensamt uttalande från the Six Chairs Group om hållbarhetsområdet

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har tillsammans med kodutfärdarna i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien ("Six Chairs Group") utfärdat ett gemensamt uttalande för att uppmana berörda lagstiftande församlingar att beakta bolagsstyrningskodernas och självregleringens roll på hållbarhetsområdet innan nya lagstiftningsinitiativ tas.

Läs mer

18-09-07

Remissvar om direktivet för ett ökat aktieägarengagemang

Kollegiet har lämnat synpunkter på förslaget till implementering av EU-direktivet om ett ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15). Kollegiet har, med undantag för vissa synpunkter, inga invändningar mot de
lagändringar som föreslås.

Läs mer

18-09-06

Remissvar om förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn (Dnr 18-3578). Kollegiet stödjer förslaget med undantag för vissa synpunkter.

Läs mer

18-06-18

Årsrapport 2018

I Årsrapport 2018 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2017–2018, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2017 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

18-06-15

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2018-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2018. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka men i långsammare takt. 

Läs mer

18-06-11 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Kollegiet

Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson har utsetts till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet utvecklar och förvaltar svensk kod för bolagsstyrning och regler för aktiemarknaden. Verksamheten ingår som ett sakorgan i Föreningen för god sed, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom aktiemarknadsområdet samlats.

Läs mer

18-02-23 Pressmeddelande

Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Läs mer

17-11-13

Remissvar på FI-promemoria om ny ordning för redovisningstillsynen

Kollegiet har lämnat remissvar avseende Finansinspektionens promemoria "En ny ordning för redovisningstillsyn" (FI Dnr 17-6486). Kollegiet stödjet förslaget.

Läs mer

17-09-18 Pressmeddelande

Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Läs mer

17-06-20

Årsrapport 2017

I Årsrapport 2017 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2016–2017, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2017 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

17-06-14

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2017-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2017. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka.

Läs mer

17-03-21

Ingrid Bonde ny ledamot i Kollegiet

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Ingrid Bonde till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ingrid Bonde efterträder Ulla Litzén, som har avböjt omval.

Läs mer

17-03-01

Kollegiets synpunkter på EU-utkast för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartementet respektive EU-kommissionen lämnat synpunkter på EU-kommissionens utkast till icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell- och mångfaldsinformation.

Läs mer

17-02-13 Pressmeddelande

Kollegiet påbörjar översyn av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i samråd med Nasdaq Stockholm beslutat att inleda en ordinarie översyn av de s.k. takeover-reglerna, som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Läs mer

16-11-28

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 december 2016

2013 påbörjade Kollegiet ett omfattande kodrevideringsarbete vilket resulterade i den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning som trädde ikraft den 1 november 2015. Arbetet med revideringen av Koden har emellertid fortsatt under 2016. 

Läs mer

16-11-25

Remissvar på promemorian "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser"

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på promemorian "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser" (Ds 2016:32). Kollegiet begränsar sina synpunkter till förslagets konsekvenser för börsbolagen. Kollegiet är kritiskt till kvotering.

Läs mer

16-10-01 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar Anvisning 3-2016

Från och med den 1 december 2016 görs ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna är föranledda av EU-direktivet om rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (”Direktivet”) och de svenska lagändringar som görs på grundval härav. Ändringarna sker genom Anvisning 3-2016.

Läs mer

16-06-29 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar Anvisning 2-2016

Från och med den 3 juli 2016 görs två mindre ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna sker genom Anvisning 2-2016.

Läs mer

16-06-21

Kollegiets svar på EU-enkät om riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet för svensk bolagstyrning har i relevanta delar lämnat sina sypunkter på en enkät från EU-kommissionen beträffande icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information.

Läs mer

16-06-19

Årsrapport 2016

I Årsrapport 2016 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2015–2016, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2015 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

16-06-17

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2016-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2016 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 31 december 2015. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor.

Läs mer

16-06-17 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar Anvisning 1-2016

EU:s s.k. revisionspaket, bestående av en förordning om revisorer och revision samt ett direktiv med ändring i 2006 års revisorsdirektiv, som träder i kraft respektive ska vara genomfört i svensk rätt den 17 juni 2016 föranleder några mindre ändringar i koden beträffande reglerna om valberedningens arbete och revisionsutskott.

Läs mer

16-05-18

Synpunkter på EU-förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer. Kollegiet avstyrker förslaget och förordar istället att en utökad redovisning i första hand ska ske frivilligt och utvecklas utifrån bolagens befintliga finansiella redovisning och hållbarhetsredovisning och om nödvändigt regleras inom dessa ramar.

Läs mer

16-04-11 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett fyra nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

16-01-02

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-12-31

Uppdaterad statistik beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser per den 31 december 2015 visar ingen förändring sedan den senaste mätningen i juni 2015.

Läs mer

15-10-01

Position paper: Kollegiets inställning om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval

Ett antal utländska institutionella ägare och Norges Bank Investment Management har lämnat förslag om obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval. Kollegiet uppskattar de internationella investerarnas engagemang avseende svensk bolagsstyrning och reglerna i den svenska koden och har noggrant har övervägt de synpunkter som framförts. 

Läs mer

15-10-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 nov 2015

Efter breda kontakter med användarna görs ett antal smärre justeringar i den svenska bolagsstyrningskoden. Krav på obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval har föranlett Kollegiet att presentera ett position paper som ingående behandlar denna fråga.

Läs mer

15-06-19

Årsrapport 2015

I Årsrapport 2015 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2014–2015, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2014 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

15-06-16

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-06-15

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 15 juni 2015 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 2 januari 2015. Undersökningen visar att kvinnoandelen i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor.

Läs mer

15-06-05 Pressmeddelande

Förslag till kodförändringar lämnade för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning för öppen remiss fram till och med den 1 september 2015.

Läs mer

15-02-03

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2015-01-02

Statistiken har på Kollegiets uppdrag tagits fram av SIS
Ägarservice. Den 2 januari 2015 var kvinnoandelen av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser 25,6 procent. EU räknar bort de drygt 60 minsta bolagen och stämmovalda verkställande direktörer men tar med arbetstagarrepresentanter. Enligt denna beräkningsmetod var kvinnoandelen 28,7 procent.

Läs mer

14-12-12 Pressmeddelande

Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. Förslaget syftar bl.a. till att skapa större jämlikhet mellan budgivare och målbolag. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

Läs mer

14-11-21 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar rekommendation om riktade kontantemissioner

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat en rekommendation om riktade kontantemissioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller NGM Equity) eller någon av handelsplattformarna First North, Nordic MTF eller AktieTorget. Rekommendationen ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Läs mer

14-10-28 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar anvisning om könsfördelning i börsbolagens styrelser

Från och med den 1 januari 2015 ändras ett antal regler i Svensk kod för bolagsstyrning mot bakgrund av Kollegiet för svensk bolagstyrnings (”Kollegiets”) initiativ beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Ändringarna sker genom Anvisning 1-2014, eftersom Kollegiets generella översyn av Koden inte är färdig till årsskiftet.

Läs mer

14-06-22

Årsrapport 2014

I Årsrapport 2014 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2013–2014, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2013 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

14-05-30

Jämn könsfördelning utan kvotering

Det har cirkulerat uppgifter om att Kollegiet för svensk bolagsstyrning inför kvotering i bolagsstyrningskoden. Det är en missuppfattning.

Läs mer

14-05-30 Pressmeddelande

Jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Kollegiet för svensk bolagsstyrning redovisar skärpningar i Svensk kod för bolagsstyrning med syftet att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

Läs mer

14-05-28

Kollegiets remissvar på promemoria om sanktioner enligt CRD4

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat remissvar till Finansdepartementet avseende promemorian om sanktioner enligt CRD IV. Kollegiet tillstyrker promemorians förslag.

Läs mer

14-05-05 Pressmeddelande

Kollegiet stärker minoritetsskyddet genom kompletterade takeover-regler för fusionsförfaranden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag sitt förslag till komplettering av de s.k. takeover-reglerna med regler för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Läs mer

14-04-24

Synpunkter på EU-rekommendation om följ eller förklara samt ändringsförslag om aktieägarrättigheter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartmentet lämnat synpunkter på EU-kommissionens rekommendation om följ eller förklara samt på kommissionens förslag till ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet m.m.

Läs mer

13-12-20 Pressmeddelande

Kollegiet vill stärka minoritetsskyddet vid fusioner och fusionsliknande förfaranden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har tillsatt en arbetsgrupp för att påbörja arbetet med syftet att stärka skyddet för minoritetsaktieägare. Syftet är att finna en ändamålsenlig självreglering när det gäller fusioner och fusionsliknande förfaranden i svenska bolag, men främst i utländska bolag som är noterade i Stockholm, genom en komplettering av takeover-reglerna.

Läs mer

13-10-21 Pressmeddelande

Bättre informationsgivning och synpunkter på Koden

Börsbolagen har fått brev från Kollegiet för svensk bolagsstyrning om hur de tillämpar Koden. Bakgrunden är Kollegiets undersökning under våren som visar på försämrad informationsgivning i bolagsstyrningsfrågor. Efter rundabordssamtal med ett 40-tal användare konstaterar Kollegiet att Koden i stort sett fungerar bra. Kollegiet efterlyser ytterligare synpunkter på Koden inför en kommande genomgång.

Läs mer

13-09-06

Remissvar på FI-förslag till föreskrifter om intern styrning och kontroll

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat ett remissyttrande när det gäller vissa bolagsstyrningsfrågor i Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

Läs mer

13-06-24 Pressmeddelande

Valberedningarna följer inte koden om jämställdhet

För första gången sedan Koden infördes noterar Kollegiet för Svenska Bolagsstyrning en försämring i bolagens rapportering kring bolagsstyrning. Valberedningarna i 8 av 10 bolag yttrar sig inte om könsfördelningen i sitt förslag till styrelse, trots att detta krävs i koden.

Läs mer

13-05-15

Synpunkter på direktivförslag om icke-finansiell rapportering

Kollegiet har på uppmaning av Justitiedepartementet lämnat sina synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv med krav på redovisning av CSR-information och mångfaldspolicy. Kollegiet välkomnar initiativet beträffande CSR-information, men ställer sig kritiskt till förslaget om redovisning av mångfaldspolicy.

Läs mer

12-12-04

Kritik mot EU-förslag om könskvotering

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i sitt remissvar lämnat kritik mot EU-kommissionens direktivförslag om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser såväl när det gäller det materiella innehållet som dess konkreta utformning.

Läs mer

12-11-22

EU hotar svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning skriver på Di-debatt att EU-kommissionen har inlett en regleringsoffensiv mot hur börsnoterade företag styrs. De aviserade reglerna riskerar att försvaga de noterade företagens konkurrenskraft och luckra upp äganderätten. De hotar den svenska modellen för bolagsstyrning.

Läs mer

12-06-13 Pressmeddelande

Kollegiet vill bromsa EU-regler, samtidigt som det är höjd kvalitet i svensk bolagsstyrning

Av Kollegiets Årsrapport 2012 framgår att Kollegiet under verksamhetsåret aktivt verkat för att hålla tillbaka och förenkla regler som emanerar från EU. En handlingsplan om bolagsstyrning väntas från EU under hösten 2012 och Kollegiet är berett att också försöka påverka dess genomförande för att slå vakt om den svenska bolagsstyrningsmodellen och självregleringens roll.

Läs mer

12-05-14

Kollegiets remissvar på promemorian "Revision i finansiella företag"

Kollegiet för svensk bolagstyrning avstyrker i sitt remissvar de föreslagna lagändringarna i promemorian "Revision i finansiella företag" (Ds 2012:4).

Läs mer

12-04-20 Pressmeddelande

Reviderade takeover-regler för vissa handelsplattformar

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 20 februari 2012 förslaget till reviderade takeover-regler för de reglerade marknaderna. Kollegiet har som då aviserades nu färdigställt en reviderad version av reglerna om takeovers på handelsplattformarna NASDAQ OMX, First North, Nordic MTF och AktieTorget. 

Läs mer

12-02-20 Pressmeddelande

Kollegiets förslag till reviderade takeover-regler

Kollegiet har den 13 februari 2012 överlämnat sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM för vidare behdandling. De nya reglerna beräknas träda i kraft den 1 juli 2012, tillsammans med nya takeover-regler för handelsplattformar, vilka kommer att publiceras när de färdigställts.

Läs mer

12-01-20

Kollegiets synpunkter på EU-förslag om revisorsfrågor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartementet lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning avseende revisorer och revision. Kollegiet avvisar förslaget i dess helhet. Förslaget bör återsändas till kommissionen för att kompletteras med en genomarbetad konsekvens- och kostnadsanalys.

Läs mer

11-12-15

Kollegiets synpunkter på MiFID II

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat ett flertal synpunkter på bolagsstyrningsdelarna i EU-kommissionens förslag till MiFID II till Finansdepartementet.

Läs mer

11-11-25

Kollegiets remissvar på förslag till ändring av Leo-reglerna

Kollegiet lämnar synpunkter till ESMA på Empty Voting ESMA, European Securities and Markets Authority, har begärt synpunkter beträffande s.k. Empty Voting, dvs utnyttjande av rösträtt för aktier trots att den egentliga ekonomiska äganderätten till aktierna innehas av annan.

Läs mer

11-11-01

Kollegiets remissvar på förslag till ändring av Leo-reglerna

Kollegiet har av justitiedepartementet inbjudits att avge remissvar på promemorian Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21), som behandlar förslag till ändring av de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Läs mer

11-08-17

Kollegiets synpunkter till Finansdepartementet på CRD IV

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat sina synpunkter på de förslag till bolagsstyrningsregler som återfinns i utkastet till EU-direktiv och -förordning för genomförande av CRD IV.

Läs mer

11-07-17

Kollegiets synpunkter på EU:s grönbok om bolagsstyrning i noterade bolag

Kollegiet för svensk bolagstyrning har lämnat synpunkter på EU-kommissionens grönboken om bolagsstyrning ("corporate governance") i noterade bolag (EU CG Green Paper).

Läs mer

11-07-07 Pressmeddelande

Inbjudan att lämna synpunkter på takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning tog 2010 över Näringslivets Börskommittés (NBK) arbetsuppgifter, vilket bl.a. innebar att takeover-frågorna (frågor om offentliga uppköpserbjudanden) nu ligger på Kollegiets bord.

Läs mer

11-06-15 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Kollegiet

Carl Bennet och Lars Pettersson har utsetts till ledamöter i Kollegiet. De ersätter Lars Otterbeck och Michael Treschow, som varit ledamöter i Kollegiet sedan starten 2005.

Läs mer

11-06-14

Kollegiets Årsrapport 2011

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utarbetar varje år en rapport där Kollegiets arbete och utvecklingen av svensk bolagsstyrning under det senaste året redovisas.

Läs mer

11-05-26 Pressmeddelande

Kollegiet inleder översyn av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att inleda en mindre översyn av takeover-reglerna. Bland annat ska regler för avtal som träffas mellan budgivare och målbolag gås igenom.

Läs mer

11-05-18 Pressmeddelande

Ny verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Björn Kristiansson, partner i advokatbyrån Hannes Snellman, efterträder Per Lekvall som sekreterare och verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning från och med den 25 maj 2011. Lekvall kvarstår som ledamot i Kollegiet.

Läs mer

11-04-20

Kollegiets synpunkter på EU-grönbok om bolagsstyrning i börsbolag

Kollegiet för svensk bolagstyrning har på uppmaning av Justitiedepartementet avgett ett yttrande till regeringen över EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Kollegiet framförde ett flertal synpunkter.

Läs mer

11-03-14 Pressmeddelande

Kodbarometern 2010

Förtroendet för svensk bolagsstyrning ökar både hos allmänheten och bland kapitalmarknadens aktörer. Det framgår av Kodbarometern 2010 som nu presenteras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Läs mer

11-01-31 Pressmeddelande

Kollegiet varnar för överreglering från EU av bolagsstyrning i börsnoterade bolag

Det pågår för närvarande ett arbete inom EU-kommissionen på en s.k. grönbok om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Att döma av förhandsdiskussioner som förts i anslutning till detta finns planer på omfattande och i vissa delar långtgående utökning av regleringen från EU:s sida på detta område. Även systemet med koder baserade på principen följ eller förklara har ifrågasatts med krav på mer tvingande reglering och hårdare sanktioner.

Läs mer

10-12-03

Tre nya anvisningar till Svensk kod för bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Från och med årsskiftet 2010/2011 ska dessa bolag tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning eller sin hemmakod. Samtidigt anpassas koden till förändringar i andra regelverk.

Läs mer

10-09-20

Svenska valberedningar fungerar, men det finns utrymme för förbättrad tillämpning av reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har låtit genomföra en grundlig undersökning av hur valberedningarna fungerar. Undersökningsresultatet visar, enligt Kollegiets bedömning, att nomineringsprocessen i svenska börsföretag förbättrats väsentligt till följd av införandet av valberedningar i enlighet med kodens riktlinjer och att det inte finns något omedelbart behov av att ändra kodens regler. 

Läs mer

10-08-12

Kollegiets remissvar på EU:s grönbok om bolagsstyrning i finansiella företag

Kollegiet har inbjudits att till Finansdepartementet inkomma med synpunkter på EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i finansiella företag [COM(2010) 284 final]. Trots att Kollegiets ansvarsområde endast delvis täcker det område grönboken behandlar (dvs. finansiella företag vars aktier är noterade på reglerad marknad) har Kollegiet valt att på ett principiellt plan besvara remissen.

Läs mer

10-06-17

Ny kod med tydlig övervakning, Kollegiet tar över NBK:s uppgifter

I Kollegiets årsrapport för 2009 redovisas arbetet med den reviderade kod som börjar gälla i år med bl a utvidgade regler för ersättningar samt en utvärdering av hur bolagen tillämpat den tidigare koden. Vidare redogör Stockholmsbörsen för hur man övervakar att koden tillämpas av börsbolagen. 

Läs mer

10-03-20

Brittisk studie stöder svenska valberedningar

I samband med en konferens i London i mars 2010, arrangerad av The International Corporate Governance Network, presenterade den brittiska tankesmedjan Tomorrow's Company en studie av svenska valberedningar och hur de skulle kunna fungera i det brittiska corporate governance-systemet.

Läs mer

10-02-01

Reviderad kod 2010 träder i kraft

Den 1 februari 2010 trädde en ny reviderad Svensk kod för bolagsstyrning i kraft med med övergångsregler som innebär att vissa av de ändringar som genomförts inte behöver genomföras förrän vid senare tidpunkt.

Läs mer

09-12-22

Reviderad kod med nya regler om ersättningar m.m.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat den slutligt reviderade koden för anpassning till EU-rekommendation om ersättningar, ny lagstiftning m.m. Den nya koden träder i kraft den 1 februari 2010 men reglerna om oberoende och ersättningar behöver inte tillämpas förrän från den 1 juli.

Läs mer

09-11-02

8th European Corporate Governance Conference

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU genomförde Kollegiet, i samarbete med European Corporate Governance Institute (ECGI), en internationell konferens om aktuella frågor inom europeisk bolagsstyrning under rubriken Beyond the Crisis – New Challenges for Corporate Governance.

Läs mer

09-10-27 Pressmeddelande

Nya kodregler om ersättningar till ledande befattningshavare

Kollegiet för svensk bolagsstyrning kommer att införa utvidgade regler i svensk kod för bolagsstyrning om ersättningar till ledande befattningshavare i svenska börsbolag. Samtidigt anpassas koden till ny lagstiftning och nya börsregler. Ett förslag till nya regler går ut på remiss.

Läs mer

09-10-01

Ny anvisning om kriterier för oberoende

Från den 1 oktober 2009 utgår reglerna om styrelseledamöters oberoende ur Nasdaq OMX Stockholms Regler för emittenter. Motsvarande regler finns i Koden, men för kriterier till hjälp för bedömning av oberoende hänvisar Koden till Nasdaq OMX Stockholms regler.

Läs mer

09-06-23

Kodbarometern 2008

En serie mätningar av attityder till koden och svensk bolagsstyrning, genomförda för Kollegiets räkning av Hallvarsson & Halvarsson. 

Läs mer

09-06-22

Bolagens tillämpning av koden 2008

Två undersökningar av hur bolagen tillämpat den reviderade koden, genomförda för Kollegiets räkning av Nordic Investor Services.

Läs mer

09-06-22

Årsrapport 2009

I Årsrapport 2009 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2008–2009, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2008 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

09-04-15

Rapport om nordisk bolagsstyrning

I juni 2007 tillsattes en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning ("corporate governance") och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området.

Läs mer

09-03-01

Anpassning av koden till ny lagstiftning

Ny lagstiftning om obligatoriska bolagsstyrningsrapporter och redovisning av kodtillämpning för börsnoterade bolag trädde i kraft den 1 mars 2009. Förändringar av koden med anledning av detta kommer att ske i god tid innan de nya reglerna ska börja tillämpas.

Läs mer

08-06-21

Årsrapport 2008

I Årsrapport 2008 redovisar Kollegiet sin verksamhet under bolagsstyrningsåret 2007–2008, diskuterar aktuella frågor om koden och svensk bolagsstyrning, kodens tillämpning under 2007 samt en utblick om aktuella bolagsstyrningsfrågor i Sverige och internationellt.

Läs mer

08-05-07 Pressmeddelande

Kortare och enklare kod gäller från 1 juli 2008

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterar i dag en förkortad och förenklad bolagsstyrningskod, som gäller från den 1 juli för alla svenska bolag noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity.

Läs mer

07-09-23 Pressmeddelande

Reviderad kod ska gälla för alla noterade bolag

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat revidera den svenska bolagsstyrningskoden med sikte på att koden från halvårsskiftet 2008 ska gälla för alla börsnoterade bolag.

Läs mer

07-06-19 Pressmeddelande

Kollegiet undersöker hur valberedningarna fungerar

Kollegiet konstaterar att koden är tillräckligt flexibel för att fungera för olika typer av ägare. Bolagen tar självständig ställning till varje regel och avviker med en förklaring om de finner detta befogat. Merparten av de oklarheter och missförstånd som förekom under det första årets tillämpning har bortfallit efter utfärdandet av Kollegiets anvisningar. Fler än vart tredje bolag har följt samtliga regler i koden och två tredjedelar av bolagen avviker på högst en punkt. 

Läs mer

07-01-14

Ökat förtroende för börsföretagen men fortsatt lågt förtroende för ersättningar

Allmänhetens förtroende för att börsbolagen sköts i alla ägares intresse har förbättrats från svagt negativ till svagt positiv. Ett svagare förtroende för hanteringen av ersättningar till bolagsledningarna kvarstår.

Läs mer

06-09-29 Pressmeddelande

Kollegiets svar till Mats Qviberg om Volvos valberedning

Bäste Mats,

Vi har mottagit Ditt brev med begäran att Kollegiet skall pröva om förfarandet i samband med tillsättningen av Volvos valberedning strider mot andan och bokstaven i Svensk kod för bolagsstyrning. Du önskar också att Kollegiet tar ställning till om förfarandet strider mot aktiebolagslagens krav på likabehandling av aktieägare.

Läs mer

06-06-16 Pressmeddelande

”Koden har tillämpats med gott omdöme”

Svensk kod för bolagsstyrning har under sitt första år tillämpats med gott omdöme och fått en betydande spridning utanför den inledande kretsen av obligatorisk tillämpning, konstaterar Kollegiet för svensk bolagsstyrning i sin årsrapport för 2006. 

Läs mer

05-12-15 Pressmeddelande

Övergångslösning för Kodens regler om intern kontroll

Kollegiet för svensk bolagsstyrelsen har fattat beslut om en övergångslösning för år 2005 för regeln om intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Läs mer

05-04-07 Pressmeddelande

Näringslivets självreglering stärkt

"Självregleringen inom det svenska näringslivet får en betydande styrka när den svenska koden för bolagsstyrning nu förs in i Stockholmsbörsens noteringskrav och med viss fördröjning kommer att gälla för alla noterade bolag", säger Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning i en kommentar till att koden blir tvingande för A-listans bolag och de större bolagen på O-listan.

Läs mer

05-02-28 Pressmeddelande

Kollegiet för svensk bolagsstyrning tillsätter sekreterare, styrelsen kompletterad och vice ordförande utsedd

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har engagerat Per Lekvall som sekreterare på halvtid från och med den 1 mars. I kontakt mellan huvudmännen och staten har Marianne Nivert utsetts till ny styrelseledamot. Vid konstituerande styrelsemöte med Kollegiet har Lars Otterbeck utsetts till vice ordförande.

Läs mer