Avdelare

Nordisk bolagsstyrning

Det finns många likheter mellan de nordiska länderna när det gäller bolagsstyrning, både vad gäller lagstiftning och exempelvis traditioner och allmän praxis. Det finns samtidigt en del olikheter i de nordiska bolagsstyrningskoderna som kan orsaka praktiska problem för bolag med aktier noterade på flera nordiska börser och försvåra integrationen av den nordiska kapitalmarkaden.

I juni 2007 tillsattes därför en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Uppgiften var att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området. Gruppen utarbetade en översiktlig beskrivning av bolagsstyrningen i de fem länderna.

 Rapporten, som är skriven på engelska, kan laddas ner i PDF-format

Under hösten 2018 återinrättades en motsvarande arbetsgrupp för att skapa en grund för fortsatt diskussion kring ökad nordisk samordning av självregleringen inom området. Arbetsgruppen har löpande kontakt i frågor som rör bolagsstyrning i nordiska bolag. Gruppen har också tagit fram en uppdaterad version av beskrivningen av bolagsstyrningen i de fem länderna.

 Rapporten kan laddas ner i PDF-format