Avdelare

Självregleringens finansiering

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen). De övriga är Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering. Föreningen har till ändamål att genom självreglering främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden.

Självregleringen innebär att näringslivet med de noterade bolagen, och andra intressenter på marknaden, själva utformar och beslutar om regler på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att stärka och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Finansieringen av verksamheten sker genom olika avgifter. Merparten av avgifterna betalas av bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (”Main Market”), utifrån vad som föreskrivs i Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter och lagen om värdepappersmarknaden. Dessa börsbolag betalar en självregleringsavgift till Föreningen och avgiften betalas årsvis löpande i förskott. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årliga noteringsavgift som respektive bolag betalar till Nasdaq Stockholm. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för en uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. Föreningens styrelse fattar, efter konsultation med Svenskt Näringsliv, beslut om storleken på procentsatsen.

Bolag noterade på Nordic Growth Market NGM (Main Regulated Equity) betalar också en självregleringsavgift, men den avser enbart den så kallade redovisningstillsynen, som utförs av Föreningens sakorgan Nämnden för svensk redovisningstillsyn på delegation från Finansinspektionen.

Avgifter direkt från Föreningens huvudmän/medlemmar och de enskilda betalningarna för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden står för en mindre del av Föreningens intäkter.

Mer om finansieringen finns på Föreningens webbplats