Synpunkter på direktivförslag om icke-finansiell rapportering

Kollegiet har på uppmaning av justitiedepartementet lämnat sina synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv med krav på redovisning av CSR-information och mångfaldspolicy.