Remissvar på Finansinspektionens förslag till föreskrifter om intern styrning och kontroll

Kollegiet har lämnat ett remissyttrande när det gäller vissa bolagsstyrningsfrågor i Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.