Kollegiets remissvar på Ds 2013:16 om prospektansvar

Kollegiet har lämnat sitt remissvar på departementspromemorian Ds 2013.16 om prospektansvar.