Kollegiets remissvar på Ds 2012:1 Prospekt

Kollegiet har den 9 mars 2012 lämnat remissvar på promemorian Ds 2012:1 Prospekt till finansdepartementet. Kollegiet har begränsat sitt remissvar till frågan om språk i prospekt samt längden på återkallelserätten i samband med offentliggörande av ett prospekttillägg.