Avdelare

14-05-30

Jämn könsfördelning
utan kvotering

Det har cirkulerat uppgifter om att Kollegiet för svensk bolagsstyrning inför kvotering i bolagsstyrningskoden. Det är en missuppfattning.

Detta är i korthet Kollegiets hållning till kvotering:

  • Lagstiftaren ska inte genom en kvoteringslag inskränka den del av äganderätten som utgörs av ägares rätt att bestämma vem som ska förvalta deras egendom.

  • Kollegiet ska inte genom en kvoteringsregel i koden föreskriva vad som är en lämplig avvägning för varje enskilt bolags styrelse i varje situation utan verkar för en jämn könsfördelning sammantaget i börsbolagens styrelser.

Kodens entydiga norm att börsbolagen ska eftersträva en jämn könsfördelning i sina styrelser kompletteras nu med tre initiativ som inte innebär kvotering (se vidare bifogat material):

  1. Förtydligade principer. God bolagsstyrning handlar också om ansvar och hållbarhet.

  2. Skärpta regler. Höjda krav på de ägarledda valberedningarna, som gör könsfördelningen i styrelsen till en bolagsstämmofråga.

  3. Stödjande aktiviteter. Träffar med större ägare och valberedningsordförande, årlig uppföljning av valberedningarnas arbete och beredskap för ytterligare åtgärder.

Resultatet av Kollegiets åtgärder beror på hur ägarna kommer att agera. Kollegiets uttalade ambitionsnivå, som inte är en del av koden och därmed inte gäller för det enskilda bolaget, är ca 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser år 2020. Redan år 2017 bör de stora bolagen i genomsnitt ha nått ca 35 procent och de mindre närmat sig 30 procent.

De regler för valberedningarna som införs enligt punkten 2. ovan ska som alla andra regler i koden tillämpas i enlighet med "följ eller förklara"-principen. Om bolag, som enligt börsens regelverk ska tillämpa koden, inte gör detta kan respektive börs disciplinnämnd, inte Kollegiet, besluta om sanktionsåtgärder.

 Läs pressmeddelandet här

 Ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning om könsfördelning

 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser