Regler om ersättningar och om riktade kontantemissioner

Ansvaret för Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadens Självregleringskommitté (ASK). Reglerna finns tillgängliga på ASK:s webbplats, se regelkommitten.se