Kollegiets huvudmän

Kollegiet ingår i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som är ett samlingsorgan för näringslivets självreglering inom området. Föreningen bildades av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering. Övriga sakorgan är Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. 

Medlemmar i och finansiärer av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är;

-        Aktiemarknadsbolagens Förening
-        FAR
-        Fondbolagens förening
-        Institutionella ägares förening
-        Nasdaq Stockholm
-        Svensk Försäkring
-        Svenska Bankföreningen
-        Föreningen svensk värdepappersmarknad
-        Svenskt Näringsliv

organisation.png