Finansiering

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. De övriga är Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. 

Finansieringen av verksamheten sker genom avgifter. Avgiften betalas huvudsakligen av noterade bolag på den svenska finansmarknaden och till en mindre del av huvudmännen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden; Aktiemarknadsbolagens förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella Ägares Förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv samt genom betalning för tjänster utförda av sakorganet Aktiemarknadsnämnden.