Svensk bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrning av idag har nära samröre med den internationella utvecklingen inom området under de senaste decennierna. Den svenska modellen skiljer sig dock i flera viktiga avseenden från den så kallade one-tier model som används i de anglosaxiska länder och den så kallade two-tier model som tillämpas i flera kontinentaleuropeiska länder. Bland annat gäller det synen på ägarrollen, fördelningen av ansvar och befogenheter mellan de olika bolagsorganen, styrelsens sammansättning och revisorns roll. 

Kollegiet ser det som en viktig uppgift att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. I ett inledande avsnitt i Svensk kod för bolagsstyrning ges därför en översiktlig beskrivning av den svenska modellen för bolagsstyrning.

För att ta del av utmärkande drag i svensk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv, se även The Swedish Corporate Governance Model, kapitel 6.14 i The International Corporate Governance Handbook, Institute of Directors, London 2009. 

Kollegiet också tagit fram en sammanställning (frågor och svar) över de huvudsakliga dragen i den svenska modellen för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Vi välkomnar förslag till Kollegiet på nya frågor. 

Frågor och svar avseende den svenska modellen för bolagsstyrning.