Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 december 2016

2013 påbörjade Kollegiet ett omfattande kodrevideringsarbete vilket resulterade i den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning som trädde ikraft den 1 november 2015.

Arbetet med revideringen av Koden har emellertid fortsatt under 2016. Med anledning av implementeringen i svensk rätt av direktivet och förordningen om revisorer och revision, direktivet om icke-finansiell information m.m. samt marknadsmissbruksförordningen har Kollegiet utfärdat tre anvisningar under det gångna året. Dessa anvisningar implementeras nu i Koden.

Denna reviderade Svensk kod för bolagsstyrning träder ikraft den 1 december 2016.