Remissvar Ds 2016:32

Kollegiet har lämnat sina synpunkter på promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32.