Nya ledamöter i Kollegiet

Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson har utsetts till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet utvecklar och förvaltar svensk kod för bolagsstyrning och regler för aktiemarknaden. Verksamheten ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom aktiemarknadsområdet samlats.

Ledamöter har till uppgift att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet inom svensk bolagsstyrning och har utsetts av styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Valberedningen har bestått av Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Petra Hedengran, vice ordförande i Aktiemarknadsbolagens förening, Anne Wigart, Senior Legal Adviser Svenskt Näringsliv samt Arne Karlsson, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

”Vi är mycket glada att så respekterade och kompetenta personer accepterat erbjudandet om att bli ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Samtliga har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer inom den publika sfären. Samtliga har dessutom verkat inom områden som är relevanta för kollegiets verksamhet och åtnjuter stort förtroende inom såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor”, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Karin Apelman tillträder den 21 juli som generalsekreterare för FAR. Karin var generaldirektör för EKN mellan 2007–2016 och var fram till våren 2018 styrelsemedlem i Handelsbanken, Svenska Kraftnät, Bliwa Livförsäkring och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Hon har tidigare haft flera uppdrag inom svenskt näringsliv och i offentlig verksamhet, bland annat inom Luftfartsverket och Swedavia.

Louise Lindh är VD i Fastighets AB L E Lundberg. Hon är därutöver Styrelseordförande i J2L Holding och styrelseledamot i LE Lundbergsföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden och Holmen. 

Gun Nilsson är VD för Melker Schörling AB och var tidigare CFO för IP-only, Sanitec Group, Nobia Group samt VD för Gambro Holding och CFO och vVD för Duni. Hon är därutöver ledamot av styrelsen i Hexagon, AAK, Hexpol, Loomis och Bonnier Holding.

I samband med utnämningarna kommer följande ledamöter lämna rollen som ledamöter för Kollegiet; Peter Clemedtson, Annika Lundius, Olle Nordström, Lars Thalén.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Tigerschiöld, ordförande Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Telefon: 08-50 88 22 75

 

 

Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina tre sakorgan;Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden,Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och regler för aktiemarknaden och Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering.

Föreningens uppgifter består i att utse ledamöterna i de olika sakorganen samt att bevilja budget för verksamheterna.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter. Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens fördelar, valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ska främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. En huvuduppgift inom ramen för detta är att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag.

Kollegiets uppgift är således att vara normgivande för god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. Däremot har Kollegiet ingen övervakande eller dömande roll när det gäller hur enskilda bolag tillämpar koden.

Övervakning av att koden tillämpas på ett sätt som står i överensstämmelse med respektive börsavtal är en uppgift för de marknadsplatser där bolagens aktier är noterade. Sedan är det kapitalmarknadens aktörer som avgör i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från kodens regler inger förtroende från ett investerarperspektiv.

Utöver att förvalta koden ska Kollegiet även på andra sätt främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning samt verka för ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden. Kollegiet är också remissorgan i lagstiftningsärenden m.m. inom sitt ansvarsområde.