Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler.

Huvudpunkterna i de nya reglerna:

  • Indirekta förvärv - om budgivaren förvärvar kontrollen över ett holdingbolag som i sin tur äger aktier i målbolaget kommer villkoren i det indirekta förvärvet att behöva beaktas vid fastställande av lägsta tillåtna budpris. Budgivaren blir skyldig att offentliggöra hur köpeskillingen allokerats.
  • Betalning av budvederlaget - förutsättningarna för att få lämna ett offentligt erbjudande skärps. Eventuella myndighetstillstånd som behövs för att budgivaren ska kunna utbetala budvederlaget måste ha erhållits redan när budet offentliggörs.
  • Allmän uppdatering - bl.a. erinras om att Aktiemarknadsnämnden, om det bedöms vara påkallat, kan lämna anvisningar om hur parterna i en budstrid bör agera.
  • Sanktionsavgift - den högsta sanktionsavgiften för överträdelse av reglerna höjs till 500 miljoner kronor.

De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Kollegiets pressmeddelande samt förslagen till nya takeover-regler för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar (i ren version samt ändringsmarkerade mot 2015 års regler) bifogas.