Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeover-regler. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

De förändringar som gjorts i regelverken är dels en anpassning till det uppdaterade prospektregelverket, främst i Bilagan till regelverken, dels en inarbetning av Aktiemarknadsnämndens praxis i olika frågor som rör takeovers. Bland dessa kan följande nämnas:

  • En budgivare får inte villkora sitt bud av målbolagets framtida finansiering.
  • Förutsättningarna för att förkorta acceptfristen – det krävs att målbolagsstyrelsens inställning först efterfrågas, och ska en förkortning göras under pågående acceptfrist krävs att budgivaren särskilt förbehållit sig den rätten.
  • Föraffärsreglerna förtydligas – om en föraffär sker med betalning i onoterade aktier måste ett aktievederlagsalternativ alltid erbjudas, vid äventyr att föraffären annars får struktureras på annat sätt. Vidare förtydligas att även arrangemang som ger budgivaren en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i målbolaget omfattas av föraffärsreglerna, samt att sådana arrangemang i vissa fall kan strida mot god sed på aktiemarknaden om de kan betraktas som ett kringgående av budpliktsreglerna. Ett exempel på det senare kan vara en aktieägares ökade exponering via en kapitalförsäkring som innebär att de underliggande aktierna passiviseras, vilket får till följd att aktieägarens egna innehav överstiger budpliktsgränsen om man bortser från de passiviserade aktierna.
  • Ersättning till målbolagsstyrelsens ledamöter – i reglerna görs ett förtydligande om att det ankommer på aktieägarna att bestämma om det ska kunna utgå ett extra arvode för arbetet med ett uppköpserbjudande.

 Kollegiets pressmeddelande samt förslagen till nya takeover-regler för reglerade marknader och för vissa handelsplattformar (i ren version samt ändringsmarkerade mot 2018 års regler) bifogas.

Pressmeddelande 2020-12-01

Takeoverregler 2020

Takeoverregler 2020 markup mot 2018 års regler

Takeoverregler Handelsplattformar 2020

Takeoverregler Handelsplattformar 2020 markup