Pressmeddelande komplettering av takeover-reglerna - fusioner och fusionsliknande förfaranden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag sitt förslag till komplettering av de s.k. takeover-reglerna med regler för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Reglerna innebär att bolagsstämman i ett börsbolag, som ska övertas genom en fusion eller ett fusionsliknande förfarande, alltid ska godkänna övertagandet med minst två tredjedelars majoritet, varvid det övertagande bolagets röster inte ska räknas. Vidare ska de flesta bestämmelserna i takeover-reglerna tillämpas på förfarandet som om det vore ett uppköpserbjudande, t.ex. likabehandling. Detta gäller både svenska och utländska börsbolag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Kollegiets pressmeddelande bifogas. Takeoverreglerna både i "rena" och ändringsmarkerade versioner, finns tillgängliga under fliken Takeoverregler.