Gällande kod

Gällande kod utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (1 januari 2020). Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige.

Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated.

Gällande kod 

Anvisning 2020-1 till koden (ändringar med anledning av de nya reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram) trädde i kraft den 1 januari 2021.

Anvisning 2020-1

Konsoliderad version innefattande Anvisning Nr 1-2020