Remissvar

Kollegiet är remissinstans för lagstiftningsärenden inom sitt ansvarsområde och yttrar sig även i andra sammanhang där det finns möjlighet att påverka regleringen inom bolagsstyrning i en ändamålsenlig riktning.